Ngày xưa, một bác bần nông có tuổi và ngoan đạo ...

Xưa có một bác nông dân nghèo. Buổi tối, bác thường ...

Xưa có một bác nông dân khôn ngoan ranh mãnh, mẹo ...

Một hôm, một bác nông dân rút ở xó nhà ra ...

Xưa có một bác nông dân có đứa con trai nhỏ ...

Ngày xưa có một bác nông dân nghèo có thú nuôi ...