“Bách nghệ khôi hài”, một trò vui đầu xuân có gốc ...

Ngày xưa, đời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi đánh ...

Thời Hùng Vương thứ ba có một người con gái nhan ...

Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên ...

Đời (vua) Hùng Vương thứ Sáu, nước Tàu ở phía bắc ...

Cách đây lâu đời lắm, ở Lĩnh Nam có một thủ ...

Vua Hùng Vương thứ ba có một nàng công chúa rất ...

Ngày xưa, Vua Hùng Vương thứ 18 có nuôi một đứa ...

Ở huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên ngày nay, có khu ...

Ngày xửa ngày xưa, vào đời vua Hùng Vương, có một ...