Buổi nọ, ba người đi qua một trang trại, nhìn vào ...

Thứ Hậu lập tức sai quân đi đón Hoàng đệ về, ...

Mùa đông năm sau, Lương ông bị bệnh rồi mất. Ba ...

Thấm thoắt Chung Nhi được mười ba tuổi mà học quyển ...

Năm Chung Nhi lên sáu tuổi, ông Lương cho theo học ...

Lại một lần khác, đi đến một ngôi chùa kia, cả ...

Hôm sau, ba người đi đến một làng kia, xin vào ...

Bùi tướng Công mừng rỡ sai đặt tiệc ở Thủy Ðình ...

Bốn người ở với nhau rất tâm đầu ý hợp. Mùa ...

Một hôm trong cung, công chúa mất đôi vòng ngọc rất ...

Năm ấy vua Tàu sai sứ sang nước ta để phong ...

Về phần ta thì cứ ba năm lại phải cử người ...

Khi Trạng trở về, vào chầu vua. Vua thương Trạng đi ...

Khi lên kinh đi thi, tình cờ Trạng Lợn (tên thật ...

Họ Dương ở làng Dừa thuộc tỉnh Hà Nam (Bắc Việt) ...