Làng Quỳnh có một lão trọc phú. Lão này đã dốt ...

Lần khác, vợ Quỳnh ốm, thuốc thang chữa mãi không khỏi, ...

Mùa đông năm ấy, Quỳnh có việc đi gặp người bà ...

Chuyện kể rằng lúc Quỳnh còn nhỏ, mới bảy tám tuổi, ...

Từ thuở bé, ngoài tính nghịch ngợm, hiếu động, Quỳnh còn ...

Lúc Quỳnh còn là học trò nhà nghèo, phải ra đền ...

Tên cầm đầu thị thần và bọn hoạn quan trong phủ ...

Chúa Trịnh có một viên ngọc quí, suốt ngày nâng niu, ...

Trong lần thi hội Cống, Quỳnh không có ý định để ...

Quỳnh rất cậy tài, đùa cả, không từ ai. Một hôm, ...

Các bà, các cô chợ búa ở khắp các phường kinh ...

Trong khi ai nấy đều kỳ công sắm những thứ trái ...

Chúa Trịnh ngày nào cũng yến tiệc, ních đầy bụng những ...

Trong ngày thi nọ, Quỳnh là người ra vẻ như đã ...

Sứ bộ nhà Thanh đường xa rong ruổi, một ngày đến ...

Sứ Tàu khi sang ta, có dắt theo một con trâu ...

Bị thua cuộc Trạng Quỳnh nhiều lần, sứ Tàu vẫn hằm ...

Một lần Quỳnh được nhà vua cử đi sứ Tàu, trọng ...

Trong thời gian đi sứ bên Tàu, một lần quan thừa ...

Nghe tin Quỳnh đãi tiệc, các quan Tàu bảo nhau kéo ...