Tag: "Bà Chúa Bèo"2 kết quả

Bà chúa Bèo
Ngày xửa ngày xưa ở một làng nọ có một cô bé hiền lành, chịu thương...
Chú bé nghèo dưới nấm mồ
Xưa có một chú bé chăn dê nghèo, bố mẹ đều chết cả, quan trên đưa...