Tag: "bản sắc dân tộc"1 kết quả

Sự tích hội chọi trâu
Theo truyền thuyết và thần tích thì lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn là...