Tag: "Can lộc"1 kết quả

Cố Ghép
Ngày xưa, ở dưới chân núi Hồng-lĩnh về phía Đông nam, có một xóm nhỏ gồm...