Tag: "chiếc lược"1 kết quả

Đồng hồ và chiếc lược
Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông rất nghèo sống với vợ. Một ngày...