Tag: "cổ vũ nhiệt tình"1 kết quả

Hãy hát đi, Ve con!
Mỗi năm đến hè, dân cư loài Ve vẫn hay thường tổ chức cuộc thi giọng...