Tag: "đá Trông Chồng"1 kết quả

Sự tích Hòn Vọng Phu
Ngày xưa, có đôi vợ chồng nghèo sinh được hai mụn con. Năm đó, đứa lớn...