Tag: "diễn thuyết"1 kết quả

Sống trọn vẹn từng ngày
Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison – tổng giám đốc của...