Tag: "Đôi giày ủng da trâu"1 kết quả

Đôi giày ủng da trâu
Một người lính đã chẳng sợ gì thì cũng chẳng bận tâm đến việc gì cả...