Tag: "họ Nguyễn"1 kết quả

Sự tích sông Tô Lịch
Ngày xưa về đời nhà Lý có một ông vua bị bệnh đau mắt. Mấy ông...