Tag: "hồ Tả Vọng"1 kết quả

Sự tích Hồ Hoàn Kiếm
Vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, chúng coi dân ta như...