Tag: "hung thần"2 kết quả

Vì sao người ta đốt pháo
Ngày xưa, trong số các hung thần gây tai hại cho người Việt, có một thần...
Đêm 2: Ông lão đánh cá và gã hung thần
CHƯƠNG 2Tâu bệ hạ, ngày xưa có một ông lão đánh cá già nua, nghèo khổ...