Tag: "Jôhannơt"1 kết quả

Người đầy tớ trung thành
Xưa có một ông vua tuổi già lâm bệnh, nghĩ bụng: “Ta chết đến nơi mất...