Tag: "Khắc nhập, khắc xuất"1 kết quả

Cây tre trăm đốt
Ngày xưa, ở làng kia có một lão nhà giàu. Lão thuê một anh nông dân...