Tag: "làng Trúc Yên"1 kết quả

Sự tích Hồ Tây
Hồ Tây mới đầu chỉ là tên chung chỉ hồ ở phía tây bắc kinh thành...