Tag: "Mẹ đầu tiên"1 kết quả

Sự tích người mẹ
Ngày xưa, khi tạo ra người Mẹ đầu tiên trên thế gian, ông Trời đã làm...