Tag: "Nguyễn Đình Phương"1 kết quả

Trọng nghĩa khinh tài
Khi xưa ở Thanh Hóa, có một người phú hộ tên là Nguyễn Đình Phương. Nhà...