Tag: "Nhân tham tài nhi tử"1 kết quả

Nhân tham tài nhi tử, Điểu tham thực nhi vong
Ngày xưa, có hai anh em nhà kia cha mẹ đều chết cả. Họ ở chung...