Tag: "Những người khôn"1 kết quả

Những người khôn
Một hôm, một bác nông dân rút ở xó nhà ra chiếc gậy gỗ trăn rồi...