Tag: "Núi Đầu Tượng"1 kết quả

Con voi với người quản tượng già
Ngày xưa, vào đời nhà Lê, nhà vua có nuôi một con voi rất khôn, dùng...