Tag: "Sầm Châu"2 kết quả

Nợ như chúa Chổm
Vào thời nhà Lê, có một ông quan lớn trong triều tên là Mạc Đăng Dung...
Sự tích thần giữ của
Ngày xưa có hai anh em nhà kia rất nghèo nàn. Cả hai anh em chỉ...