Tag: "sống trong sự bần cùng"1 kết quả

Bài học thức tỉnh con người từ một con bò
“Có những thứ từng là ‘chân lý’ của bạn, nhưng nó chưa bao giờ đúng. Chỉ...