Tag: "Thủ đô Mexico"1 kết quả

Đường đua của niềm tin
Thủ đô Mexico một buổi tối mùa đông năm 1968. Đồng hồ chỉ bảy giờ kém...