Tag: "vũng Tiên"1 kết quả

Sự tích hòn trống mái
Hòn trống mái có 3 tảng đá xếp trồng lên nhau, một hòn có đầu nhọn...