Tag: "xã Kỳ Tân"1 kết quả

Sự tích cây chu đồng
Ngày xưa, xưa lắm, khi ông làng Cun Cần chưa có cơm mà ăn, chưa có...