Tag: "Xứ Ba tư"1 kết quả

Đêm đầu tiên: Nàng Scheherazade
CHƯƠNG 1 Sử sách thời Sassanides, thời của những ông vua quốc gia Ba Tư cổ...