Ở một huyện nọ có một chị góa chồng mặt mày ...

Án Tử là tướng quốc nước Tề. Sắp sang nước Sở. ...

Chung Nhi đến kinh, mở một ngôi hàng xem bói. Thế ...

Trong kinh thành một vương quốc rất giàu và rộng mà ...

Ngày xưa có một nàng công chúa con một ông vua ...

Ngày xưa ở làng chợ Cả Sê bây giờ thuộc tỉnh ...

Ngày xưa có một đứa bé không cha không mẹ, được ...

Một hôm làng chim hội họp cùng nhau nhất định cất ...

Xưa có một nhà nuôi một con Công, lấy làm trân ...

Xưa có hai vợ chồng con Thằn lằn cùng ở dưới ...

There was a man who had three sons, the youngest of ...

There was once a fisherman who lived with his wife in ...

Once upon a time there was a Princess.  Many a suitor ...

Once upon a time, a princess named Snow White lived in ...

Once upon a time, a young man’s father died.  Aladdin, as ...

In times past there lived a king and queen, who said ...

Once upon a time, there was a little girl who lived ...

It was so terribly cold. Snow was falling, and it was ...

Once upon a time in a land much like yours and ...

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai tên là A ...