Truyện cổ nhà Phật

Con sư tử trọng pháp

Ðầu đời mạt pháp về thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, tại sứ Ba La Nại có một hòn núi

Sưu tầm

Chuyện Dũng Mãnh

Phóng hạ đồ đạoLập địa thành Phật. Xưa kia có một vị Thiền sư tên là Diệu Pháp ở chùa

Sưu tầm

Gương bố thí

Ngày xưa có một vị Bồ tát, nhân thấy cuộc đời vô thường cho đến cả thân mạng và của

Sưu tầm